Thể hiện hoán cải cách cụ thể

19/11 – Thứ ba tuần 33 thường niên.
“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

Lời Chúa: Lc 19, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”.

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì cuộc sống Cha ban tặng, cùng những cơ hội để con dâng lên các khả năng của con cho cha. “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,10) Trong lần gặp gỡ với ông Da-kêu, Chúa Giê-su đã cho ta thấy ánh mắt của Ngài không hạn hẹp nhìn vào tội lỗi trong quá khứ, nhưng vượt lên trên tội lỗi và nhìn đến những tiềm năng tốt lành sẽ phát triển trong tương lai.
Giống như ông Da-kêu, với những yếu đuối của ông, con cũng tìm cách để thấy Chúa rõ hơn, Đấng đang đến với con. Con chuẩn bị để rước Chúa vào trái tim con, trái tim bị đau thương bởi sự ích kỷ. Xin dâng Cha cuộc sống con để xin Cha biến đổi trở thành món quà của tình yêu. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho vùng Cận Đông. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
Thank you, Lord, for the life you give me and for the opportunity to surrender my talents to you. “The Son of man came to seek and to save that which was lost.” (Luke 19:10) In his encounter with Zacchaeus, Jesus shows us that his gaze is not locked in the mistakes of the past. His gaze goes beyond sin and looks at the possibility of good in the future. Like Zacchaeus, with his weaknesses, I seek to have a better view of Jesus who comes to me. I prepare to welcome him into my heart, wounded by selfishness. I give you my life, making it a gift of love. Through Mary’s intercession, I offer this day for dialogue and reconciliation among peoples in the Near East. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Sự hoàn hảo cốt ở việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa, để trở thành người mà Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành.” (thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu) Chúng ta đều là những con người không hoàn hảo, nhưng không ngừng phấn đấu để nên hoàn hảo.
Không phải là những sự vĩ đại của cử chỉ làm cho chúng ta nên hoàn hảo, nhưng chính là ý hướng và sự ngay lành mà tôi đặt vào trong các cử chỉ nhỏ bé hằng ngày. Làm hài lòng Thiên Chúa là làm mọi việc với sự công bình của lương tâm mình, với trái tim tràn đầy yêu thương và lòng biết ơn vì tất cả những gì tôi nhận được. Niềm vui của tôi ở trong việc phục vụ Thiên Chúa và những người thân cận.
WITH JESUS DURING A DAY
“Perfection consists in doing God’s will, in being what he wants us to be.” (St. Therese of the Child Jesus) We are all imperfect, but we must not stop striving for perfection. It is not the greatness of my gestures that makes me perfect, but the intention and purity that I put into the small gestures of each day. To please God is to do everything with righteousness of conscience, love in the heart and gratitude for all that I have and receive. Joy lies in serving God and neighbor.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con nhắm mắt lại và tập trung vào nội tâm mình. Con tạ ơn sự hiện diện của Chúa trong suốt ngày sống của con. Những suy nghĩ nào lặp đi lặp lại trong ngày hôm nay? Những cảm xúc nào con đã trải qua? Con đã có những cuộc trò chuyện nào? Con quyết tâm sẽ làm tốt hơn nữa vào ngày mai, xin Chúa đồng hành cùng con trong mọi việc. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE NIGHT
I close my eyes and focus inside myself. I am grateful for God’s presence throughout my day. What thoughts were most recurrent today? What feelings did I experience? What conversations did I have? I resolved to do better tomorrow, asking God to accompany me in all things. Our Father…