TGP Sài Gòn: Lịch lễ trực tuyến Tuần Thánh 2020

Chúa Nhật Lễ Lá: 05/04/2020

+ 05g30: Nhà thờ Chánh Tòa.
+ 17g30: Nhà thờ Tân Phước.

Thánh lễ Truyền Dầu: Sáng Thứ Năm Tuần Thánh 09/04/2020

+ 08g30: Nhà thờ Chánh Tòa – Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế.

Thánh lễ Tiệc Ly: Chiều Thứ Năm Tuần Thánh 09/04/2020

+ 17g30: Nhà thờ Chánh Tòa – Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế.

Tưởng niệm Cuộc Thương Khó: Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh 10/04/2020

+ 17g30: Nhà thờ Chánh Tòa – Đức Cha Luy chủ sự.

Canh thức Vượt Qua: Tối Thứ Bảy Tuần Thánh 11/04/2020

+ 20g30: Nhà thờ Chánh Tòa – Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế.

Chúa Nhật Phục Sinh: Sáng Chúa Nhật 12/04/2020

+ 05g30: Nhà thờ Chánh Tòa – Đức Cha Luy chủ tế.