Bài giảng của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong nghi thức tưởng niệm Cuộc thương khó Chúa

Bài giảng của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong nghi thức Tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa, thứ Sáu tuần thánh ngày 10.04.2020.

Nguồn: WGPSG