Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống

Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống – 31/05/2020.

Nguồn: WGPSG