Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống – 31/05/2020.

Nguồn: WGPSG