Khuôn vàng thước ngọc

02/03 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay.

“Ai xin thì sẽ nhận được”.

Lời Chúa: Mt 7, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho.

Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

Suy niệm: Từ xưa, Khổng tử đã dạy: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, nghĩa là điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Có vẻ Chúa Giê-su cũng dạy một điều tương tự, nhưng thực ra Ngài muốn chúng ta đi bước trước trong cách đối xử với tha nhân một cách tích cực và hướng thượng: – tích cực vì điều gì mình muốn người khác làm cho mình, thì mình hãy làm cho người khác trước đã; – hướng thượng vì những gì chúng ta “làm cho một trong những người anh em bé mọn” được Chúa coi là “làm cho chính Chúa” (x. Mt 25,41), và hơn nữa Chúa đã hứa: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6,38). Thật vậy, ai quảng đại với tha nhân thì Chúa càng quảng đại với người ấy gấp bội phần.

Mời Bạn: Đi bước trước trong việc sống quảng đại với tha nhân, bạn không sợ phải thiệt thòi; bởi vì con người bất toàn mà còn biết “cho con cái mình những của tốt lành”, thì huống chi Thiên Chúa là Đấng tốt lành và quảng đại vô cùng “lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7,11). Vậy bạn còn sợ gì mà không vững tin vào Chúa, luôn sống quảng đại, nghĩ tới lợi ích cho họ trước khi tìm kiếm lợi ích cho mình!

Sống Lời Chúa: Tâm niệm và thực thi câu Lời Chúa: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ có thể nhận lãnh những ơn con xin khi con cộng tác với Chúa và quảng đại với anh chị em xung quanh. Xin cho con đi bước trước trong yêu thương phục vụ mọi người như Chúa đã nêu gương cho con. Amen.