[Hình ảnh] Lễ Thánh Gia: Các gia đình kỷ niệm hôn phối | 31.12.2023

Chủ sự: Lm. Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng.