Sống trọn lành

19/08 – Thứ Hai tuần 20 thường niên.
“Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời”.

Lời Chúa: Mt 19, 16-22

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?”

Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”.

Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng?

Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”.

Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞
Để thực sự bước theo Chúa Giêsu, con phải từ bỏ chính mình khỏi những cám dỗ của thế gian, trút bỏ những nỗi lo vô ích và nắm lấy giá trị của tự do đích thực. Nếu con muốn mở lòng mình, sẵn sàng cho Thiên Chúa và tha nhân, con không thể nào đặt niềm tin vào những thứ vật chất tạm bợ. Con cần phải sử dụng mọi thứ theo luân lí của Thiên Chúa, luân lí của tình yêu nơi những người thân cận, không ràng buộc hay ích kỉ. Con xin dâng những khó khăn trong ngày sống này để cầu cho các gia đình, ngày càng trở nên “những trường học thực sự giúp phát triển con người.”. Sáng danh Đức Chúa Cha…
🌀WITH JESUS IN THE MORNING🌀
To truly follow Jesus, I must remove myself from the seductions of the world, empty myself of futile worries, and embrace the treasury of freedom. If I want to be open and available to God and to others, I cannot place my trust in temporary goods. I need to use things according to God’s logic, the logic of love of neighbor, without attachment or selfishness. I offer the difficulties of my day for families, so that they become more and more “schools of true human growth.” Glory Be…
— ∞ + ∞ —
☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️
Hôm nay, con xin Chúa tha thứ cho những lần con không tử tế như con mong muốn. Con tạ ơn Chúa vì những cơ hội để con được bắt đầu và lại bắt đầu. Xin Chúa thánh hóa cho những hành động của con: biết mở tai để lắng nghe những điều tốt đẹp; mở lòng trí để suy nghĩ những điều thiện hảo, mở miệng lưỡi để nói những lời yêu thương, tử tế; và nhắc nhở những hành động của con để con làm mọi điều tốt đẹp nhất cho bản thân và cho người khác.

🌀WITH JESUS DURING A DAY🌀
Today, I ask the Lord for forgiveness for all the times I have not been as good as I want. Thank you for the opportunity to start over. I ask the Lord to purify my actions: to open my ears to listen to what is good; open my mind to have good thoughts; open my mouth to speak words of love and kindness; and inform my actions so that I will do what is best for myself and for others.
— ∞ + ∞ —
🌙CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌙
Con nhắm mắt lại và tập trung vào Chúa. Con tạ ơn sự hiện diện của Chúa trong suốt ngày sống của con. Đâu là điều khiến con suy đi nghĩ lại trong suốt một ngày? Những cảm giác nào được đánh động trong con? Điều đó ảnh hưởng đến những cuộc trò chuyện của con như thế nào? Suy nghĩ thường tạo nên thái độ. Lạy Chúa, xin giúp con có những ý nghĩ tốt đẹp để dẫn con đến những hành động tử tế hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

🌀WITH JESUS IN THE NIGHT🌀
I close my eyes and concentrate on God. Thank you for your presence, Lord, throughout my day. What thoughts were most recurring today? What feelings did they wake up? What conversations did they generate? Thoughts often feed attitudes. Help me, Lord, to have good thoughts that lead to better actions. Our Father…