Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – 07/06/2020

Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – 07/06/2020.

Nguồn: WGPSG