Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Ứng viên phó tế năm 2022

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Danh sách các thầy sẽ được Đức Tổng phong chức phó tế ngày 28/03/2022 có niêm yết ở bảng thông báo. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các tiến chức, nếu biết thầy nào có ngăn trở xin báo cho Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse trước ngày nói trên. […]

Comments are closed.