08. Cha EMILE FRANÇOIS MARIE MOREAU (ĐỨC)

Tiểu sử

Cha sinh ngày 13.6.1844, sang Việt Nam truyền giáo ngày 6.8.1869.

Vào cuối tháng 2.1898, Đức Cha Để gọi Cha Đức đang là Cha Sở Chợ Lớn về Tân Định thay thế Cha Ngôn. Cha Mariette, linh mục Phụ tá Tân Định đổi về Chợ Lớn làm Cha Sở.

Cha Đức coi Họ Đạo Tân Định được 4 năm, ngài lập “Hội Các Đẳng” để cầu nguyện cho các người đã qua đời.

Giáo dân

Cuối tháng 3-1902, Cha Đức được gọi về làm Cha tuyên úy trong nhà thương lính Sài Gòn. Họ Tân Định lúc này được 2.380 người.

Cơ sở vật chất

Trong giai đoạn này, cơ sở vật chất không có thay đổi nào đáng kể.

Các Cha Phụ tá :

  • Từ năm 1898 đến năm 1900, Cha Phêrô Nguyễn Phước Khánh ( chịu chức linh mục 1895 )
  • Từ tháng 11-1900 đến năm 1902, Cha Gioan Nguyễn Phi Long thay thế cho Cha Khánh.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”