10. Cha YVES MARIE GUILLOU (DU)

Tiểu sử

Cha sinh ngày 18-6-1875 tại Kersaint (Pháp), sang Việt Nam truyền giáo ngày 28-9 1900.

Từ năm 1911, Cha Guillou làm Cha Phụ tá Tân Định. Năm 1914, sau khi Cha Thượng qua đời, Đức Cha Lucien Emile Mossard cử Cha Du làm Chánh Xứ Tân Định.

Cha Du đã làm Cha Sở trong thời gian từ 1914 – 1918, đây cũng là thời gian thế chiến thứ I đang trong thời kỳ sôi động.

Đến tháng 3-1918, khi Cha Bề Trên Cao vừa đi nghỉ bên Pháp về thì được Đức Cha cử làm Chánh Xứ Tân Định. Cha Du lúc này chỉ còn phụ trách Nhà In.

Cha Guillou qua đời ngày 07-3-1919.

Sinh hoạt

Trong giai đoạn này, mọi sinh hoạt đều bình thường.

Giáo dân

Số giáo dân lúc này cũng lên đến 4.000 người, tuy nhiên số người Âu giảm đi vì chiến tranh Pháp Đức.

Cơ sở vật chất

Không có gì thay đổi đáng kể

Các Cha Phụ tá:

Từ năm 1914 – 1915, Cha Jules Victor Masseron.

Từ năm 1917 – 1920, Cha Antôn Nguyễn Đắc Huề.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”