Bài giảng Chúa Nhật 23 Thường Niên, năm B của Lm. Giuse Nguyễn Văn Hương

Lễ 9h00 ngày 09/09/2018 tại nhà thờ Tân Định.